1. Háttérinformáció

A Tudjukki egy virtuális felület, mely segít a szolgáltatóknak (cégeknek vagy magánszemélyeknek) új ügyfeleket találni azzal, hogy olyan értékesítéssel kapcsolatos megkereséseket továbbít számukra, mely kiterjed szolgáltatási körükre. A Tudjukki előfizetést kínál saját ajánlatkérésgenerálási szolgáltatására olyan szolgáltatóknak, akik értékesítési megkereséseket szeretnének kapni. A Tudjukki ezektől a szolgáltatóktól kér díjat minden előfizetésüknek megfelelően nekik küldött felhasználói ajánlatkérésért. A Tudjukki csupán közvetítőként jár el, és nem garantálja, hogy a Felhasználók elfogadják-e a Szolgáltatók továbbított ajánlatait

2. Kifejezések meghatározása

Ebben a megállapodásban, hacsak az a szövegkörnyezettel nyilvánvaló ellentmondásban nem áll, vagy azt a szövegkörnyezet más módon nem jelzi, az alábbi kifejezésekre a következő jelentések érvényesek:

az „ajánlatkérés” a Szolgáltatótól kért egy felhasználói ajánlatkérés;

az „ajánlatkérésgenerálási régiók” azok a régiók, amelyekre a Szolgáltató előfizet, hogy onnan ajánlatkéréseket szerezzen;

az „ajánlatkérésgenerálási szolgáltatási kategóriák” azokat a típusú ajánlatkéréseket jelenti, melyekre a Szolgáltató előfizet, hogy azokat a Tudjukkitől megkapja, azzal a beleegyezéssel, hogy egy bizonyos ajánlatkérés egy adott kategóriába történő felvételéről kizárólag, de észszerű belátása szerint a Tudjukki dönt;

a „díjak” a Tudjukki saját szolgáltatásáért kért díjai, melyet a Szolgáltató fizet a 4. pontban rögzítettek alapján.

az „árajánlat” a Szolgáltatónak a Felhasználóhoz továbbított árajánlata a Szolgáltató saját szolgáltatásaiért vagy termékeiért az ajánlatkérés alapján. Az árajánlat érvényessége legalább 3 nap;

az „előfizetés” a Szolgáltató előfizetése 1 (egy) éves időszakra a Tudjukki szolgáltatására, mely az eredeti előfizetési időszakot teszi ki, a megrendelőlapon rögzített feltételekkel;

az „előfizetési időszak” az a meghatározott szerződési időszak, mely során a Szolgáltató előfizet a szolgáltatásra a megrendelőlapon rögzített feltételekkel;

a „Felhasználó” a weboldal használója (függetlenül attól, hogy jogi személy vagy magánszemély), aki árajánlato(ka)t igényel a Szolgáltató szolgáltatásaiért vagy termékeiért;

a „havi díjcsomag” a Szolgáltató havi korlátja az ajánlatkérési ár alapján, melyet a Tudjukkinek fizet egy naptári hónapban az ajánlatkérésekért a megrendelőlapban rögzített előfizetési időszak alatt, és amely a felek megegyezésével növekedhet, valamint időről időre írásban rögzítésre kerülhet;

a „meghosszabbítás” azt jelenti, hogy a felek egyike sem függesztette fel az előfizetést az eredeti előfizetési időszak alatt, így az előfizetés automatikusan további 12 (tizenkét) hónapra kerül meghosszabbításra a megrendelőlapon rögzített feltételekkel, mindaddig, amíg az egyik fél úgy nem dönt, hogy felfüggeszti az előfizetést;

a „megkezdési időpont” az az időpont, amelytől kezdve a Szolgáltató kérelmezi a Tudjukkitől a szolgáltatás(ok) használatának megkezdését;

a „megrendelés” a Szolgáltatónak egyes ajánlatkérési kategóriákra szóló megrendelése, a Tudjukki saját ajánlatkérési kategóriáinak és ajánlatkérési régióinak megfelelően. A megrendelés feltétele az előfizetési időszak díjának kifizetése. A megrendelés a megrendelőlap aláírásával érvényes;

a „megrendelőlap” az a weboldalon közzétett űrlap, amelyet a Szolgáltató tölt ki a Tudjukki szolgáltatásainak megrendelésére;

a „Szolgáltató” jogi személy vagy magánszemély, aki szolgáltatást igényelt a Tudjukkitől;

a „szolgáltatás(ok)” a Tudjukki által a Szolgáltatóknak és Felhasználóknak kínált ajánlatkérési szolgáltatás(ok), mely során a Tudjukki a megrendelőlapon rögzített feltételekkel ajánlatkéréseket továbbít a Szolgáltatónak;

a „Tudjukki” a Tudjukki magánvállalat;

a „weboldal” a Tudjukki saját www.tudjukki.hu weboldala, mely tartalmaz minden rajta található oldalt, vagy az azokban hivatkozott más weboldalakat, és a weboldalak felhasználási feltételei érvényesek rá.

3. Ajánlatkérésgenerálási szolgáltatás

A felek megegyeznek abban, hogy a Tudjukki szabadon eldöntheti, hogy mikor, milyen módon, és mennyi ajánlatkérést generáljon a Szolgáltatónak.

A Tudjukki nem vállal garanciát a Szolgáltatónak adott ajánlatkérések körére és tartalmára vonatkozóan, melyet mindig a Felhasználók Tudjukkinek szolgáltatott adatai határoznak meg.

A Tudjukki továbbítja a Felhasználók elérhetőségi adatait a Szolgáltatónak, pl. a megadott keresztnevet, vezetéknevet, telefonszámot, e-mail címet, lakcímet és más információkat, melyek az árajánlatkéréssel kapcsolatosak, a Szolgáltató pedig hozzájárul saját adatainak Felhasználók részére történő közzétételéhez, ideértve bármilyen a Felhasználóknak a Szolgáltató szolg1. Kifejezések meghatározásaáltatásairól vagy termékeiről közzétett értékelését, ajánlólevelét vagy megjegyzését. A Szolgáltató beleegyezik, hogy a Tudjukkiről nem készít nyilvános megjegyzést annak írásos hozzájárulása nélkül.

A Tudjukki nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé semmilyen késedelemért, veszteségért, többletköltségért vagy váratlan műszaki tényezőért, mely a Szolgáltatót az ajánlatkérésekhez való hozzáférésében akadályozza, és a Szolgáltató biztosítja a Tudjukkit, annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit bármilyen követelés ellen, ideeértve a Szolgáltató, annak alkalmazottai, vezetői és/vagy részvényesei által elszenvedett károkat is.

A Szolgáltató tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Tudjukki által nyújtott szolgáltatás nem jelent számára értékesítést, és a Tudjukki nem garantálja, hogy a Felhasználók megrendelik-e a Szolgáltató termékeit vagy szolgáltatásait, vagy hogy a Felhasználónak rendelkezésére állnak-e anyagi források a Szolgáltató termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybevételére, illetve hogy kifizeti azokat, és a Szolgáltató a Tudjukki alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit nem tekinti felelősnek bármilyen őt ért teher, veszteség vagy kár miatt. A felek megegyeznek, hogy a Tudjukki kizárólag a jelen megállapodásban rögzített módon továbbítja az ajánlatkéréseket, és más formában nem kezeskedik nyereség, üzlet vagy forgalmazás felől.

A Szolgáltató szavatolja, hogy megfelelően bejegyzett az illetékes hatóságoknál vagy testületeknél, ahol az szükséges, adófizetési kötelezettségeinek eleget tesz és az ajánlatkérésekre vonatkozó szolgáltatásokat és termékeket biztosítja a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint – ideértve többek között az adatvédelmi törvényeket – a lehető legnagyobb gondossággal és a szakmájában megkövetelt szükséges szaktudással.

A Tudjukki nem vállal felelősséget semmilyen a Szolgáltató és a Felhasználó között felmerülő vitáért, mivel a folyamatok során csak közvetítőként jár el, és így a Tudjukki nem tekinthető felelősnek az árajánlatok feltételeiért, a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött megegyezért, annak előkészítéséért, végrehajtásáért, vagy bármilyen jogi és egyéb következményért, mely többek között az árajánlat vagy azt követő megegyezés végrehajtásából, megszakításából vagy megszegéséből fakadhat, illetve a meg nem egyezésért. Kizárólag a Szolgáltató felelős a szerződéses viszonyért közte és a Felhasználó között, és biztosítja a Tudjukkit, annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit bármiféle követelés, veszteség vagy kár ellen, melyet a Szolgáltató vagy a Tudjukki elszenvedett, illetve ellene felhozott a Tudjukki, a Felhasználó, vagy bármilyen harmadik fél a szolgáltatás következtében.

A Tudjukki minden tekintetben felelősséget vállal a tranzakciókra, ideértve a weboldalon eladott áruk (ajánlatkérések) és szolgáltatások értékesítését, az ügyfélszolgálatot és támogatást, a vitarendezést és az áruk (ajánlatkérések) átadását.

4. Díjak és fizetés

Felhasználók számára díjmentes: a Tudjukki nem terhel költséget a Felhasználók felé a Tudjukki weboldalának használatáért és ajánlatkéréseikért.

Árlista: a Tudjukkitől a Szolgáltatónak átadott egy bizonyos ajánlatkérés díja a https://www.tudjukki.hu/arlista weboldalon kerül közzétételre, és minden ár magyar forintban, áfa nélkül értendő. Az árak igénybevétele a Szolgáltató felelőssége.

Fizetés továbbított ajánlatkérésenként: a Szolgáltató és a Tudjukki megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a megrendelőlapon rögzítettek szerint fizeti a Tudjukki részére az árlistán közzétett ajánlatkérésenkénti díjat. A fizetendő díj a Szolgáltató havi díjcsomagjának függvénye, mely a megrendelőlapon van meghatározva, és amely módosításra kerülhet.

Havi díjcsomag: a Tudjukki nem küld további ajánlatkéréseket a Szolgáltatónak, amennyiben a Szolgáltató már a havi díjcsomagjának elegendő ajánlatkéréshez jutott egy naptári hónapban. Ha a díjcsomagot nem töltötte ki a naptári hónapban az ajánlatkérések száma, a díjcsomagban megmaradt lehetőségek a következő naptári hónapra kerülnek át.

Fizetési határidő: a Szolgáltató vállalja, hogy kifizeti a Tudjukkitől a Szolgáltatónak továbbított ajánlatkérések díját a számla érkezésétől számított 7 (hét) naptári napon belül, levonás, ellenkövetelés, vagy bármilyen más visszatartás nélkül a Tudjukki részére.

Árváltozás: a Tudjukki köteles e-mail-en keresztül értesíteni a Szolgáltatót árváltozás esetén legkésőbb az új árak bevezetésétől számított 8 (nyolc) naptári nappal megelezőleg. A szolgáltatás új árai a weboldalon lesznek közzétéve. A Szolgáltató elfogadja az új árat, amennyiben a díjváltozásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban nem utasítja azt vissza. Ha a Szolgáltató az új árakat a fentiek szerint visszautasítja, akkor a megrendelése töröltnek tekintendő a Tudjukki által megváltoztatott új árak számításának megkezdése előtti napon.

Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja, megtagadja vagy elhanyagolja a Tudjukki által kiállított számla a fentiek alapján meghatározott időben történő kifizetését, akkor a Tudjukki dönthet úgy, hogy a fennmaradó összeg után kamatot számít fel az előírt a határidőtől a teljes kifizetésig érvényes előírt törvényes kamatláb mellett, havi hátralékkal, évente számítva.

5. Fizetési lehetőségek

A Tudjukki a Szolgáltatókat vagy előre, vagy utólag történő fizetéssel számlázza.

Utólag történő fizetés: a Tudjukki a Szolgáltatót havonta számlázza a tartozásának megfelelően, mely a neki továbbított ajánlatkérések száma és az ajánlatkérésenkénti díj alapján van számolva.

Előre történő fizetés: a Tudjukki a Szolgáltatót havonta előre számlázza. A Tudjukki a megrendelőlapon rögzített feliratkozásnak (havi díjcsomagnak) megfelelően számláz, az első hónapra a megkezdés napján, majd minden hónap végén a következő hónapra szólóan. Amennyiben a Szolgáltató visszavonja a megrendelőlapot, az előre kifizetett havi díjcsomag alapján megkapja az annak megfelelő ajánlatkéréseket, amíg az teljes felhasználásra nem kerül.

A Tudjukki a következő fizetési lehetőségeket fogadja el: csoportos beszedési megbízás, elektronikus pénzátutalás, egyszeri fizetés Visa és Mastercard kártyával, rendszeres fizetés Visa és Mastercard kártyával.

A fizetési lehetőségek egyéb rendelkezéseitől függetlenül a Tudjukki kérhet előzetes fizetést a Szolgáltatótól, mielőtt ajánlatkéréseket továbbítana számára.

Az értékesítés országa Magyarország, a tranzakció pedig magyar forintban (HUF) történik.

6. A szolgáltatás megszűnése

A Szolgáltatónak jogában áll lemondani a szolgáltatás előfizetését úgy, hogy felmondási kérelmét elküldi az info@tudjukki.hu e-mail címre, 48 (negyvennyolc) órával megelőzőleg.

7. Pénvisszatérítési irányelvek

A felmerült díjak nem visszatéríthetők. A Tudjukki saját belátása szerint mérlegelheti a visszatérítés iránti kérelmet. Érvényes írásbeli kérését 30 (harminc) napon belül feldolgozzuk. Törlési vagy visszatérítési igényét e-mailen keresztül küldheti el az info@tudjukki.hu e-mail címre. Ha bármikor lemondja a szolgáltatást, nem kap visszatérítést.

Ha olyan ajánlatkérést kapott, amely nem felel meg a megrendelésében részletezett ajánlatkérésgenerálási szolgáltatási kategóriáknak vagy az ajánlatkérésgenerálási régióknak, vagy az ajánlatkérésben lévő kapcsolattartási adatok érvénytelenek, akkor az ajánlatkérés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatnia kell minket visszatérítésért. A Tudjukki vizsgálatot fog indítani, és saját belátása szerint mérlegeli a visszatérítési kérelmet. Bármilyen visszatérítés csak a Szolgáltató egyenlegére történik – készpénz vagy bankkártyára történő visszatérítés nem lehetséges.

8. Adatvédelem – Az adatok továbbítása és feldolgozása

A megrendelés aláírásával a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki adatvédelmi irányelveit ismeri és szigorúan betartja azokat.

A Tudjukki árajánlatkérés céljából továbbítja a Felhasználók személyes és más adatait a Szolgáltatónak, a Szolgáltató pedig beleegyezik és szavatolja, hogy a Felhasználók adatait kizárólag az árajánlat elkészítéséhez és/vagy a Felhasználóval kötött üzleti megállapodás céljából használja fel. A Szolgáltató továbbá szavatolja, hogy minden személyes adatot a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezel.

A Szolgáltató elismeri, hogy az adatfeldolgozás célját kizárólag a Tudjukki határozza meg. A Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukkitől kapott felhasználói adatokat megfelelően védi, az árajánlat elkészítéséhez szükséges adatok feldolgozása és a Felhasználókkal elfogadott árajánlatok és megállapodások végrehajtása és kivitelezése érdekében.

Az adatok védelme a következőkre terjed ki:

 • a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ajánlatkérések fogadására szolgáló e-mail címeket és telefonszámokat jelszavakkal megfelelő módon védik, és megakadályozzák, hogy jogosulatlan személyek azokhoz hozzáférjenek;

 • a Szolgáltató megfelelő számítógépes és egyéb védelmet biztosít a kibertámadásokkal szemben a Felhasználó adatainak védelme érdekében;

 • a Szolgáltató nem hagyja őrizetlenül a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, és nem válik meg azoktól anélkül, hogy megsemmisítette volna azokat;

 • a Szolgáltató vállalja a felhasználói adatok törlését, amint a felhasználói személyes adatok tárolása már nem szükséges árajánlatkészítéshez, és/vagy a Felhasználóval történő üzleti megállapodás megkötéséhez;

 • a Szolgáltató vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Tudjukkit bármiféle felhasználói adattörlési igényről;

 • a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki kérésére haladéktalanul kitölti, továbbítja, törli vagy helyesbíti az adatokat, illetve megszünteti bizonyos Felhasználó vagy Felhasználók adatkezelését.

Adatsértések bejelentése:

 • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot;

 • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató válallja, hogy haladéktalanul értesíti a Tudjukkit;

 • Személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató válallja, hogy haladéktalanul értesíti a Felhasználót.

9. Kézbesítési irányelvek

A hozzáférhetőség és a fizetés beérkezésétől függően a megrendeléseket 3 (három) munkanapon belül kerülnek feldolgozásra, és e-mailben lesznek megerősítve.

10. A Tudjukki jogai

A Tudjukki fenntartja a jogot a szolgáltatás előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására, ideiglenes vagy végleges megszüntetésére.

A Tudjukki fenntartja a jogot, hogy alkalmanként módosítsa az általános feltételeket, és a frissített dátumot rögzítse a módosított feltételeknél, valamint vállalja, hogy erről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót.

A Szolgáltató beleegyezik abba, hogy a Felhasználók értékeljék szolgáltatását és/vagy termékeit a weboldalon, valamint hogy a Tudjukinek joga van szolgáltatói értékeléseket közzétenni és azokat felülvizsgálni a jobb szolgáltatásminőség biztosítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a Tudjukki által időnként létrehozott marketingtartalmat a Szolgáltató semmilyen formában nem használhatja fel, kivéve a Szolgáltató és a Tudjukki között létrejött írásbeli licencszerződés esetén.

A Tudjukki fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felmondja a Szolgáltatóval való együttműködést, többek között amennyiben ezen felhasználási feltételek sérelme, kötelességszegés, a Felhasználók ismételt panasza, a Szolgáltató rossz online hírneve, rossz hitelbírálati minősítés vagy a számlák esedékesség napjáig meg nem történő kifizetése ezt indokolttá teszi.

11. Irányadó jog, vitás ügyekben való döntés

A Tudjukki és a Szolgáltatók, valamint a Felhasználók közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók. A felek közötti jogviszonyt elsődlegesen a következő jogszabályok szabályozzák:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).