1. Háttérinformáció

A Tudjukki.hu egy olyan virtuális felületet kínál, mely segít a szolgáltatóknak (cégeknek vagy magánszemélyeknek) új ügyfeleket találni azzal, hogy szolgáltatási tevékenységüknek megfelelő ellenőrzött ajánlatkéréseket továbbít számukra. A Tudjukki.hu erre az ajánlatkérés-továbbítási szolgáltatásra nyújt előfizetési lehetőséget. A szolgáltatást megrendelő természetes vagy jogi személyek az előfizetésüknek megfelelően díjat fizetnek minden számukra továbbított ajánlatkérésért. A Tudjukki.hu kizárólag mint ajánlatkérés-továbbítási felület működik, és nem vállal garanciát arra, hogy a felhasználók végül elfogadják a szolgáltatók ajánlatait.

2. Kifejezések meghatározása

ajánlatkérés” a Felhasználó igénylése a Szolgáltató árajánlatáért;

ajánlatkérési régiók” azok a régiók, amelyekből a Szolgáltató ajánlatkéréseket kap;

ajánlatkérési kategóriák” a Tudjukkitől a Szolgáltató által megrendelt bizonyos típusú ajánlatkérések. Egy ajánlatkérés adott kategóriába tartozásáról kizárólag a Tudjukki.hu dönt;

árajánlat” a Szolgáltató Felhasználó részére továbbított árajánlata az ajánlatkérés alapján, melynek érvényessége legalább 3 nap;

díjak” a szolgáltatás díjai, melyet a Tudjukki.hu a Szolgáltató felé terhel a jelen szerződés 4. pontjában rögzített feltételek alapján;

előfizetés” a Szolgáltató előfizetése a Tudjukki.hu szolgáltatására;

előfizetési időszak” az az időszak, mely során a Szolgáltató előfizet a szolgáltatásra a megrendelőlapon rögzített feltételekkel, és amelyre a 6. pontban rögzítettek szerint érvényesek a lemondási és pénzvisszatérítési feltételek;

Felhasználó” a weboldal használója (függetlenül attól, hogy jogi vagy természetes személy), aki árajánlatot igényel a Szolgáltató szolgáltatásaiért vagy termékeiért;

havi díjcsomag” a Szolgáltató havi korlátja az ajánlatkérésenkénti díjak alapján, melyet az ajánlatkérésekért fizet a Tudjukki.hu-nak egy adott naptári hónapban a megrendelőlapon rögzített előfizetési időszak alatt, és amely időnként a felek kölcsönös beleegyezésével hosszabbodhat, valamint írásban rögzítésre kerülhet;

kezdési időpont” az az időpont, amelytől kezdve a Szolgáltató kérelmezi a Tudjukki.hu-tól a szolgáltatás használatának megkezdését;

a „megrendelés” a Szolgáltató bizonyos ajánlatkérési típusokra szóló megrendelése. A megrendelés a megrendelőlap aláírásával válik érvényessé;

a „megrendelőlap” a Tudjukki.hu szolgáltatásának megrendelésére szolgáló felület;

Szolgáltató” az a jogi vagy természetes személy, aki szolgáltatást igényel a Tudjukki.hu-tól;

szolgáltatás” a Tudjukki.hu által a Szolgáltatóknak kínált ajánlatkérés-továbbítási szolgáltatás, mely során a Tudjukki.hu ajánlatkéréseket továbbít a Szolgáltatónak. A Tudjukki.hu az ajánlatkéréseket a megrendelőlapon rögzített feltételekkel továbbítja, melyekért a Szolgáltató ajánlatkérésenként az árlistában közzétett díjak alapján fizet;

Tudjukki.hu” a Tudjukki jogi személyiséggel rendelkező szervezet;

weboldal” a Tudjukki.hu saját www.tudjukki.hu című weboldala, mely magában foglalja minden rajta található weboldalt és az azokban hivatkozott más weboldalakat, és amelyre a weboldal felhasználási feltételei és jogi tájékoztatói érvényesek.

3. Ajánlatkérés-továbbítási szolgáltatás

A felek megegyeznek abban, hogy a Tudjukki.hu szabadon eldöntheti, hogy mikor, milyen módon, hány ajánlatkérést továbbítson a Szolgáltatónak.

A Tudjukki.hu nem vállal garanciát a Szolgáltatónak továbbított ajánlatkérések körére és tartalmára vonatkozóan, melyet mindig a Felhasználók Tudjukki.hu-nak szolgáltatott adatai határoznak meg.

A Tudjukki.hu továbbítja a Felhasználók elérhetőségi adatait a Szolgáltatónak, pl. a megadott nevet, telefonszámot, e-mail címet, lakcímet és más információkat, melyek az ajánlatkéréssel kapcsolatosak, a Szolgáltató pedig hozzájárul saját adatainak Felhasználók részére történő közzétételéhez, ideértve a Felhasználók bármilyen értékelését, beszámolóját vagy megjegyzését, melyek a Szolgáltató szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatosak. A Szolgáltató beleegyezik, hogy a Tudjukki.hu-ról nem készít nyilvános megjegyzést annak írásos hozzájárulása nélkül.

A Tudjukki.hu nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé semmilyen késedelemért, veszteségért, többletköltségért vagy váratlan műszaki tényezőért, mely a Szolgáltatót az ajánlatkérésekhez való hozzáférésében akadályozza vagy azzal hozható összefüggésbe, és a Szolgáltató biztosítja a Tudjukki.hu-t, hogy nem lép fel annak alkalmazottaival, vezetőivel és részvényeseivel szemben semmilyen követeléssel, ideeértve a Szolgáltató, annak alkalmazottai, vezetői és/vagy részvényesei által elszenvedett károkat is.

A Szolgáltató tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy

 • a Tudjukki.hu által nyújtott szolgáltatás nem jelent számára értékesítést;

 • a Tudjukki.hu nem garantálja, hogy a Felhasználók megrendelik a Szolgáltató szolgáltatásait vagy termékeit, illetve hogy a Felhasználónak rendelkezésére állnak anyagi források a Szolgáltató termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybevételére, vagy hogy kifizeti azokat.

A Szolgáltató a Tudjukki.hu alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit nem tekinti felelősnek semmilyen őt ért teher, veszteség vagy kár miatt. A felek megegyeznek, hogy a Tudjukki.hu kizárólag a jelen megállapodásban rögzített módon továbbítja az ajánlatkéréseket, és más formában nem kezeskedik nyereség, üzlet vagy értékesítés felől.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bejegyzett az illetékes hatóságoknál vagy testületeknél, ahol az szükséges, adófizetési kötelezettségeinek eleget tesz, és az ajánlatkérésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat és termékeket biztosítja a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint – ideértve többek között az adatvédelmi törvényeket – a lehető legnagyobb gondossággal és a szakmájában megkövetelt szükséges szaktudással.

A Tudjukki.hu nem vállal felelősséget semmilyen vitáért, mely a Szolgáltató és a Felhasználó között merül fel, mivel csak mint ajánlatkérés-továbbítási felület működik. Ezért a Tudjukki.hu nem tekinthető felelősnek az árajánlatok feltételeiért, a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött megegyezésért, annak előkészítéséért, végrehajtásáért, vagy bármilyen jogi és egyéb következményért, mely többek között az árajánlat vagy az azt követő megegyezés végrehajtásából, megszakításából vagy megszegéséből fakadhat, illetve a meg nem egyezésért vagy a feltételek rögzítésének hiányáért. Kizárólag a Szolgáltató felelős a szerződéses viszonyért közte és a Felhasználó között, és biztosítja a Tudjukki.hu-t, annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit bármiféle követelés, ellenkövetelés, veszteség vagy kár ellen, melyet a Szolgáltató vagy a Tudjukki.hu elszenvedett, illetve ellene felhozott a Tudjukki.hu, a Felhasználó, vagy bármilyen harmadik fél a szolgáltatás következtében.

A Tudjukki.hu minden tekintetben felelősséget vállal a közte és a Szolgáltató közötti tranzakciókra (de semmilyen körülmények között sem a Szolgáltató és a Felhasználó közötti tranzakciókra), ideértve a megrendelőlap feldolgozását, az ajánlatkérések és minden más igényelt információ Szolgáltató részére történő továbbítását a megrendelőlap feltételei szerint, az ügyfélszolgálatot és támogatást, valamint a vitarendezést.

4. Díjak és fizetés

Felhasználók számára díjmentes: a Tudjukki.hu nem terhel költséget a Felhasználók felé a weboldal használatáért, ajánlatkérések küldéséért vagy az árajánlatokért. A szolgáltatásért csak a Szolgáltatók fizetnek.

Árlista: a Tudjukki.hu-tól a Szolgáltatónak továbbított egy bizonyos ajánlatkérés díja a www.tudjukki.hu/arlista weboldalon kerül közzétételre, és minden ár magyar forintban, áfa nélkül értendő. Az árak igénybevétele a Szolgáltató felelőssége.

Fizetés továbbított ajánlatkérésenként: a Szolgáltató és a Tudjukki.hu megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a megrendelőlapon rögzítettek szerint díjat fizet a Tudjukki.hu részére a nyilvános árlista alapján minden egyes ajánlatkérésért, mely a Szolgáltatónak továbbításra kerül.

Havi díjcsomag: a Tudjukki.hu nem küld további ajánlatkéréseket a Szolgáltatónak, amennyiben a Szolgáltató már a havi díjcsomagját kitöltő számú ajánlatkéréshez jutott egy naptári hónapban. Ha a díjcsomagot nem töltötte ki a naptári hónapban az ajánlatkérések száma, a havi díjcsomag maradéka a következő naptári hónapra kerül át. Amennyiben a díjcsomag nincsen meghatározva a megrendelőlapon, az úgy értelmezendő, hogy a Szolgáltató azt valóban nem kívánja korlátozni, és a díjcsomag korlátlan.

Heti díjcsomag: a Tudjukki.hu nem küld további ajánlatkéréseket a Szolgáltatónak, amennyiben a Szolgáltató már a heti díjcsomagját kitöltő számú ajánlatkéréshez jutott egy naptári héten belül. Ha a korlátot nem töltötte ki a naptári héten belül az ajánlatkérések száma, a naptári hét korlátjának maradéka a következő naptári hétre kerül át. Amennyiben a korlát nincsen meghatározva a megrendelőlapon, azt úgy kell értelmezni, hogy a Szolgáltató valóban nem kívánja korlátozni a neki továbbított ajánlatkérések maximális számát. A heti korlátba nem számítanak bele azok az ajánlatkérések, melyek díjmentesek vagy később díjmentesként vannak megjelölve.

Fizetési határidő: a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki.hu részére megfizeti a Tudjukki.hu-tól neki továbbított ajánlatkérések díját a számla érkezésétől számított 7 (hét) naptári napon belül levonás, ellenkövetelés vagy bármilyen más visszatartás nélkül.

Díjváltozás: díjváltozás esetén a Tudjukki.hu köteles e-mail-en keresztül értesíteni a Szolgáltatót legkésőbb az új díjak bevezetésétől számított 3 (három) naptári nappal megelőzőleg. A szolgáltatás új díjai a weboldalon lesznek közzétéve. A Szolgáltató elfogadja az új díjat, amennyiben a díjváltozásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban nem utasítja azt vissza. Ha a Szolgáltató az új díjakat a fentiek szerint visszautasítja, akkor a megrendelése töröltnek tekintendő az új díjak számításának megkezdése előtti naptól.

Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja, megtagadja vagy elhanyagolja a Tudjukki.hu által kiállított számla fentiek alapján meghatározott időben történő kifizetését, akkor a Tudjukki.hu a fennmaradó összeg után törvényes késedelmi kamatot számíthat fel a tartozásért.

5. Fizetési lehetőségek

A Tudjukki.hu a Szolgáltatók részére előre vagy utólag történő fizetéssel állít ki számlát. Minden fizetést az alábbi feltételek szerint kell teljesíteni:

 • utólag történő fizetés: a Tudjukki.hu a Szolgáltatónak havonta állít ki számlát a nyújtott szolgáltatásért a Szolgáltatónak továbbított ajánlatkérések és azok egyenkénti díja alapján.

 • előre történő fizetés: a Tudjukki.hu a Szolgáltatónak havonta előre állítja ki a számlát. A Tudjukki.hu a megrendelőlapon rögzített feliratkozásnak (havi díjcsomagnak) megfelelően számláz, az első hónapra a megkezdés napján, majd minden hónap végén a következő hónapra szólóan. Amennyiben a Szolgáltató visszavonja a megrendelőlapot, az előre kifizetett havi díjcsomag alapján még megkapja az annak megfelelő ajánlatkéréseket, amíg az teljes felhasználásra nem kerül. Az előre történő fizetés csak azoknak a Szolgáltatóknak elérhető, akik havi díjcsomagot választottak.

A Tudjukki.hu a következő fizetési módokat kínálja: banki átutalás; Visa és MasterCard kártyákkal történő fizetés; Visa és MasterCard kártyákkal történő előfizetés.

A Szolgáltató által választott fizetési lehetőségekre vonatkozó egyéb rendelkezések ellenére a Tudjukki.hu kérhet előzetes fizetést a Szolgáltatótól, mielőtt ajánlatkéréseket továbbítana számára.

Az értékesítés országa Magyarország, a tranzakció magyar forintban (HUF) történik.

6. Lemondási és pénzvisszatérítési feltételek

A Szolgáltatónak jogában áll díjmentesen lemondani a szolgáltatásra szóló előfizetését 48 (negyvennyolc) órás lemondási idővel úgy, hogy lemondási kérelmét írásban elküldi az info@tudjukki.hu e-mail címre. A lemondás 48 (negyvennyolc) óra elteltével érvényes, de előre történő fizetés esetén csak a havi díjcsomag kitöltését követően.

A szolgáltatás kifizetését a Tudjukki.hu nem téríti vissza. Ennek ellenére a Tudjukki.hu saját belátása szerint megvizsgálhatja a pénzvisszatérítési kérelmeket, amelyek feldolgozására azok beérkezésétől számított 30 (harminc) napos határidő áll rendelkezésére. A Szolgáltató a lemondási vagy visszatérítési igényét az info@tudjukki.hu e-mail címre küldheti el. Ha a Szolgáltató bármikor úgy mondja le a szolgáltatást, hogy nem követi ezt az eljárást, pénzvisszatérítésre nincs lehetősége.

Ha a Szolgáltató olyan ajánlatkérést kapott, amely nem felel meg a megrendelésének, vagy egy adott ajánlatkérési kategória felhasználóhiánya miatt nem kap egy ajánlatkérést sem több, mint 30 (harminc) napig, vagy az ajánlatkérésben megadott kapcsolattartási adatok érvénytelenek, akkor az ajánlatkérés továbbításától számított 30 (harminc) napig értesítheti a Tudjukki.hu-t a info@tudjukki.hu e-mail címre küldött üzenettel. A Tudjukki.hu saját belátása szerint dönt az igénylésekről. A Tudjukki.hu minden érvényes igénylésről jóváírást küld a Szolgáltató felhasználói fiókjára a Tudjukki.hu felületén. A Tudjukki.hu ilyen esetekben nem engedélyezi a pénz- vagy anyagi eszközök visszatérítését.

7. Adatvédelem – Az adatok továbbítása és feldolgozása

A megrendelés aláírásával a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki.hu adatvédelmi irányelveit (www.tudjukki.hu/adatvedelem) ismeri és azokat szigorúan betartja.

A Tudjukki.hu minden tőle telhető intézkedést megtesz a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.
A Tudjukki.hu továbbítja a Szolgáltatónak a Felhasználók személyes és más adatait az ajánlatkérés feldolgozásának és az árajánlatok elkészítésének céljából, a Szolgáltató pedig beleegyezik és szavatolja, hogy a Felhasználók adatait kizárólag az árajánlat elkészítéséhez és/vagy a Felhasználóval kötött üzleti megállapodás céljából használja fel. A Szolgáltató továbbá szavatolja, hogy minden személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel.

A Szolgáltató elfogadja, hogy az adatfeldolgozás célját kizárólag a Tudjukki.hu határozza meg.
A Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki.hu-tól kapott felhasználói adatokat megfelelően védi az árajánlat elkészítéséhez szükséges adatok feldolgozása és a Felhasználókkal elfogadott árajánlatok és megállapodások végrehajtásának és kivitelezésének érdekében.

Az adatok védelme a következőkre terjed ki:

 • a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ajánlatkéréseken feltüntetett e-mail címek és telefonszámok megfelelően, jelszavakkal legyenek védve, és hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne tudjanak hozzáférni;

 • a Szolgáltató megfelelő számítógépes és egyéb védelmet biztosít a kibertámadásokkal szemben a Felhasználó adatainak védelme érdekében;

 • a Szolgáltató nem hagyja őrizetlenül a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, és nem válik meg azoktól anélkül, hogy megsemmisítette volna azokat;

 • a Szolgáltató vállalja a felhasználói adatok törlését, amint a felhasználói személyes adatok tárolása már nem szükséges árajánlatkészítéshez és/vagy a Felhasználóval történő üzleti megállapodás megkötéséhez;

 • a Szolgáltató vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Tudjukki.hu-t bármiféle felhasználói adattörlési igényről;

 • a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki.hu kérésére haladéktalanul kitölti, továbbítja, törli vagy helyesbíti az adatokat, illetve megszünteti bizonyos Felhasználó vagy Felhasználók adatkezelését.

Adatsértések bejelentése:

 • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot;

 • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató válallja, hogy haladéktalanul értesíti a Tudjukki.hu-t;

 • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató válallja, hogy haladéktalanul értesíti a Felhasználót.

8. A szolgáltatás teljesítésének irányelvei

A Tudjukki.hu a szolgáltatást a megrendelőlap megerősítésétől és a Szolgáltató díjfizetésének megérkezésétől (amennyiben előre történő fizetés szükséges) számított 3 (három) napon belül indítja el. A szolgáltatás elindítása függhet az érdeklődő Felhasználók számától, mely az ajánlatkérések továbbítását késleltetheti.

9. A Tudjukki.hu jogai

A Tudjukki.hu fenntartja a jogot az igényelt szolgáltatás előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására, ideiglenes vagy végleges megszüntetésére.

A Tudjukki.hu fenntartja a jogot, hogy módosítsa az általános szerződési feltételeket. A hatályos feltételeket a Tudjukki.hu a módosítás időpontjával feltüntetve teszi közzé, és erről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót.

A Szolgáltató beleegyezik abba, hogy a Felhasználók értékeléseket készíthetnek róla, és ezeket a Tudjukki.hu megtekintheti és közzéteheti. A Tudjukki.hu által időnként létrehozott reklámtartalmakat a Szolgáltató semmilyen formában nem használhatja fel, kivéve a Szolgáltató és a Tudjukki.hu között létrejött írásbeli licencszerződés megléte esetén.

A Tudjukki.hu fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felmondja a Szolgáltatóval való együttműködést, különösen ha ezen felhasználási feltételek sérelme, kötelességszegés, a Felhasználók ismételt panasza, a Szolgáltató rossz weboldali hírneve, rossz hitelminősítési besorolás vagy a számlák esedékesség napjáig meg nem történő kifizetése ezt indokolttá teszi.

10. Irányadó jog, vitás ügyekben való döntés

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen feltételekre, azok értelmezéseire, valamint az azokkal kapcsolatos kérdésekre a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató és a Tudjukki.hu megállapodnak abban, hogy bármely vita esetén először megpróbálják azt békés úton rendezni, annak eredménytelensége esetén pedig bármelyik fél bírósági eljárást kezdeményezhet.

Budapest, 2020. november 27.
Tudjukki.hu