Általános szerződési feltételek szolgáltatóknak

Általános szerződési feltételek szolgáltatóknak

1. Háttérinformáció

Cég neve: Tudjukki Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 383183
Adószám: 29205675-2-41
Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.
Telefonszám: 06 1 919 9187
E-mail cím: info@tudjukki.hu

A Tudjukki egy olyan virtuális felületet kínál, amely segít a szolgáltatóknak (természetes vagy jogi személyeknek) új ügyfeleket szerezni úgy, hogy a szolgáltatási tevékenységüknek megfelelő ellenőrzött ajánlatkéréseket továbbít nekik. A Tudjukki erre az ajánlatkérés-továbbítási szolgáltatásra nyújt előfizetést. A szolgáltatók előfizetésének megfelelően a Tudjukki minden egyes továbbított ajánlatkérésért díjat számít fel. A Tudjukki kizárólag mint ajánlatkérés-továbbítási felület működik, és nem vállal garanciát arra, hogy a felhasználók végül elfogadják a szolgáltatók ajánlatait.

2. Kifejezések meghatározása

Ebben a megállapodásban, hacsak az a szövegkörnyezettel egyértelműen nem ellentétes vagy az másként nem jelzi, az alábbi kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak:

ajánlatkérés” egy Felhasználó kérelme a Szolgáltató árajánlatáért;

ajánlatkérési régiók” azok a régiók, amibe tartozó ajánlatkéréseket a Szolgáltató megrendelt;

ajánlatkérési kategóriák” a Szolgáltató által megrendelt bizonyos ajánlatkérések típusai. Egy ajánlatkérés adott kategóriába tartozásáról kizárólag a Tudjukki dönt;

árajánlat” a Szolgáltató árajánlata, amelyet a Felhasználó ajánlatkérése alapján készít és neki továbbít, és aminek az érvényessége legalább 3 nap;

díjak” a szolgáltatás díjai, amelyet a Tudjukki a Szolgáltató felé terhel a jelen szerződés 4. pontjában rögzített feltételek alapján;

előfizetés” a Szolgáltató előfizetése a Tudjukki szolgáltatására;

előfizetési időszak” az az időszak, amely során a Szolgáltató előfizet a szolgáltatásra a megrendelőlapon részletezett feltételekkel, és amelyre a 6. pontban rögzítettek szerint érvényesek a lemondási és pénzvisszatérítési feltételek;

Felhasználó” a weboldal használója (függetlenül attól, hogy jogi vagy természetes személy), aki a Szolgáltató szolgáltatásaiért vagy termékeiért árajánlatot kér;

havi díjcsomag” a Szolgáltató havi korlátja az ajánlatkérésenkénti díjak alapján, amelyet a Tudjukkinek vállal fizetni az ajánlatkérésekért egy adott naptári hónapban a megrendelőlapon rögzített előfizetési időszak alatt, és amely időnként a felek kölcsönös beleegyezésével növekedhet, valamint írásban rögzítésre kerülhet;

kezdési időpont” az az nap, amelytől kezdve a Szolgáltató kérelmezi a Tudjukkitől a szolgáltatás használatának megkezdését;

megrendelés” a Szolgáltató megrendelése azokra az ajánlatkérésekre, amelyek a Szolgáltató által választott ajánlatkérési kategóriákba és régiókba tartoznak. A megrendelés a megrendelőlap aláírásával válik érvényessé, és az előfizetési időszak során fizetendő díjak vonatkoznak rá;

megrendelőlap” a weboldalon közzétett formanyomtatvány, amelyet a Szolgáltató tölt ki a Tudjukki szolgáltatásának megrendelésére;

Szolgáltató” az a jogi vagy természetes személy, aki a Tudjukkitől megrendelte a szolgáltatást;

szolgáltatás” a Tudjukki által kínált ajánlatkérés-továbbítási szolgáltatás, amely során a Tudjukki ajánlatkéréseket továbbít a Szolgáltatónak. A Tudjukki a megrendelőlapon rögzített feltételekkel továbbítja az ajánlatkéréseket, amelyekért a Szolgáltató az árlistában közzétett díjak alapján fizet;

Tudjukki” a Tudjukki Kft. jogi személyiséggel rendelkező szervezet (cégjegyzékszám: 01 09 383183; adószám: 29205675-2-42; székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.);

weboldal” a Tudjukki saját www.tudjukki.hu weboldala, amely magában foglal bármely más rajta található weboldalt és az azokban hivatkozott más weboldalakat is, és amelyre a weboldal felhasználási feltételei és jogi tájékoztatói érvényesek.

3. Ajánlatkérés-továbbítási szolgáltatás

A felek megegyeznek abban, hogy a Tudjukki szabadon eldöntheti, hogy mikor, milyen módon, mennyi ajánlatkérést továbbítson a Szolgáltatónak.

A Tudjukki nem vállal garanciát a Szolgáltatónak továbbított ajánlatkérések körére és tartalmára vonatkozóan, melyet mindig a Felhasználók Tudjukkinek szolgáltatott adatai határoznak meg.

A Tudjukki továbbítja a Felhasználók elérhetőségi adatait a Szolgáltatónak, pl. a megadott nevet, telefonszámot, e-mail címet, lakcímet és más információkat, melyek az ajánlatkéréssel kapcsolatosak, a Szolgáltató pedig hozzájárul saját adatainak Felhasználók részére történő közzétételéhez, ideértve a Felhasználók bármilyen értékelését, beszámolóját vagy megjegyzését, melyek a Szolgáltató szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatosak. A Szolgáltató beleegyezik, hogy a Tudjukkiről nem készít nyilvános megjegyzést annak írásos hozzájárulása nélkül.

A Tudjukki nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé semmilyen késedelemért, veszteségért, többletköltségért vagy váratlan műszaki tényezőért, mely a Szolgáltatót az ajánlatkérésekhez való hozzáférésében akadályozza vagy azzal hozható összefüggésbe, és a Szolgáltató biztosítja a Tudjukkit, hogy nem lép fel annak alkalmazottaival, vezetőivel és részvényeseivel szemben semmilyen követeléssel ezzel kapcsolatosan, ideértve a Szolgáltató, annak alkalmazottai, vezetői és/vagy részvényesei által elszenvedett károkat is.

A Szolgáltató tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Tudjukki által nyújtott szolgáltatás nem jelent számára értékesítést, és így a Tudjukki nem garantálja, hogy a Felhasználók megrendelik a Szolgáltató szolgáltatásait vagy termékeit, illetve hogy a Felhasználónak rendelkezésére állnak anyagi források a Szolgáltató termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybevételére, vagy hogy kifizeti azokat. A Szolgáltató ezért a Tudjukki alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit nem tekinti felelősnek semmilyen őt ért teher, veszteség vagy kár miatt. A felek megegyeznek, hogy a Tudjukki kizárólag a jelen megállapodásban rögzített módon továbbítja az ajánlatkéréseket, és más formában nem kezeskedik nyereség, üzlet vagy értékesítés felől.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bejegyzett az illetékes hatóságoknál vagy testületeknél, ahol az szükséges, adófizetési kötelezettségeinek eleget tesz, és az ajánlatkérésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat és termékeket biztosítja a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint – ideértve többek között az adatvédelmi törvényeket – a lehető legnagyobb gondossággal és a szakmájában megkövetelt szükséges szaktudással.

A Tudjukki nem vállal felelősséget semmilyen vitáért, mely a Szolgáltató és a Felhasználó között merül fel, mivel csak mint ajánlatkérés-továbbítási felület működik. Ezért a Tudjukki nem tekinthető felelősnek az árajánlatok feltételeiért, a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött megegyezésért, annak előkészítéséért, végrehajtásáért, vagy bármilyen jogi és egyéb következményért, mely többek között az árajánlat vagy az azt követő megegyezés végrehajtásából, megszakításából vagy megszegéséből fakadhat, illetve a meg nem egyezésért vagy a feltételek rögzítésének hiányáért. Kizárólag a Szolgáltató felelős a közte és a Felhasználó közötti szerződéses viszonyért, és mentesíti a Tudjukkit, annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit bármiféle követelés, ellenkövetelés, veszteség vagy kár alól, melyet a Szolgáltató vagy a Tudjukki elszenvedett, illetve ellene felhozott a Tudjukki, a Felhasználó, vagy bármilyen harmadik fél a szolgáltatás következtében.

A Tudjukki minden tekintetben felelősséget vállal a közte és a Szolgáltató közötti tranzakciókra (de semmilyen körülmények között sem a Szolgáltató és a Felhasználó közötti tranzakciókra), ideértve a megrendelőlap feldolgozását, az ajánlatkérések és minden más igényelt információ Szolgáltató részére történő továbbítását a megrendelőlap feltételei szerint, az ügyfélszolgálatot és támogatást, valamint a vitarendezést.

4. Díjak és fizetés

Felhasználók számára díjmentes: a Tudjukki nem terhel költséget a Felhasználók felé a weboldal használatáért, ajánlatkérések küldéséért vagy az árajánlatokért. A szolgáltatásért csak a Szolgáltatók fizetnek.

Árlista: a Tudjukkitől a Szolgáltatónak továbbított egy bizonyos ajánlatkérés díja a www.tudjukki.hu/arlista weboldalon kerül közzétételre, és minden ár magyar forintban, áfa nélkül értendő. Az árak igénybevétele a Szolgáltató felelőssége.

Fizetés továbbított ajánlatkérésenként: a Szolgáltató és a Tudjukki megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a megrendelőlapon rögzítettek szerint díjat fizet a Tudjukki részére a nyilvános árlista alapján minden egyes ajánlatkérésért, mely a Szolgáltatónak továbbításra kerül. A Tudjukkinek fizetendő díj a Szolgáltató havi díjcsomagjától függ, mely a megrendelőlapon kerül rögzítésre, és a későbbiekben módosulhat.

Havi díjcsomag: a Tudjukki nem küld további ajánlatkéréseket a Szolgáltatónak, amennyiben a Szolgáltató már a havi díjcsomagját kitöltő számú ajánlatkéréshez jutott egy naptári hónapban. Ha a díjcsomagot nem töltötte ki a naptári hónapban az ajánlatkérések száma, a havi díjcsomag maradéka a következő naptári hónapra kerül át.

Fizetési határidő: a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki részére megfizeti a Tudjukkitől neki továbbított ajánlatkérések díját a számla érkezésétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül levonás, ellenkövetelés vagy bármilyen más visszatartás nélkül.

Díjváltozás: díjváltozás esetén a Tudjukki köteles e-mail-en keresztül értesíteni a Szolgáltatót legkésőbb az új díjak bevezetésétől számított 3 (három) naptári nappal megelőzőleg. A szolgáltatás új díjai a weboldalon lesznek közzétéve. A Szolgáltató elfogadja az új díjakat, amennyiben a díjváltozásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül írásban nem utasítja azokat vissza. Ha a Szolgáltató az új díjakat a fentiek szerint visszautasítja, akkor a megrendelése töröltnek tekintendő az új díjak számításának megkezdése előtti naptól.

Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja, megtagadja vagy elhanyagolja a Tudjukki által kiállított számla fentiek alapján meghatározott időben történő kifizetését, akkor a Tudjukki a fennmaradó összeg után törvényes késedelmi kamatot számíthat fel a tartozásért.

5. Fizetési lehetőségek

Előre történő fizetés: a Tudjukki a Szolgáltató felé kizárólag előre történő fizetéssel állít ki számlát. A Tudjukki a megrendelőlapon rögzített megrendelésének (havi díjcsomagnak) megfelelően számláz, az első hónapra a megkezdés napján, majd minden hónap végén a következő hónapra szólóan. Amennyiben a Szolgáltató visszavonja a megrendelőlapot, az előre kifizetett havi díjcsomag alapján még megkapja az annak megfelelő ajánlatkéréseket, amíg az teljes felhasználásra nem kerül.

A Tudjukki az alábbi fizetési módokat kínálja: banki átutalás; OTP Simplepay ismétlődő fizetés.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Tudjukki Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 30.) adatkezelő által a tudjukki.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Szolgáltató által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával a Szolgáltató hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a weboldalon (tudjukki.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

A tokenek paraméterei az alábbiak szerint vannak meghatározva:

a. darabszám: 24
b. maximális értékhatár: 190.000 HUF
c. lejárat ideje: 3 év

6. Lemondási és pénzvisszatérítési feltételek

A Szolgáltatónak jogában áll díjmentesen lemondani a szolgáltatásra szóló előfizetését 48 (negyvennyolc) órás lemondási idővel úgy, hogy lemondási kérelmét írásban elküldi az info@tudjukki.hu e-mail címre. A lemondás 48 (negyvennyolc) óra elteltével érvényes, az aktuális havi díjcsomag kitöltését követően.

A szolgáltatás kifizetését a Tudjukki nem téríti vissza. Ennek ellenére a Tudjukki saját belátása szerint megvizsgálhatja a pénzvisszatérítési kérelmeket, amelyek feldolgozására azok beérkezésétől számított 30 (harminc) napos határidő áll rendelkezésére. A Szolgáltató a lemondási vagy visszatérítési igényét az info@tudjukki.hu e-mail címre küldheti el. Ha a Szolgáltató bármikor úgy mondja le a szolgáltatást, hogy nem követi ezt az eljárást, pénzvisszatérítésre nincs lehetősége.

Ha a Szolgáltató olyan ajánlatkérést kapott, amely nem felel meg a megrendelésének, vagy a továbbított ajánlatkérésben megadott kapcsolattartási adatok érvénytelenek, akkor a kifogásolt ajánlatkérés továbbításától számított 30 (harminc) napig értesítheti erről a Tudjukkit a info@tudjukki.hu e-mail címre küldött üzenettel. A Tudjukki saját belátása szerint dönt az igénylésekről. A Tudjukki minden érvényes igénylésről jóváírást küld a Szolgáltató felhasználói fiókjára a Tudjukki.hu felületén. A Tudjukki ilyen esetekben nem engedélyezi a pénz- vagy anyagi eszközök visszatérítését.

7. Adatvédelem – Az adatok továbbítása és feldolgozása

A megrendelés aláírásával a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki adatvédelmi irányelveit (www.tudjukki.hu/adatvedelem) ismeri és azokat szigorúan betartja.

A Tudjukki minden tőle telhető intézkedést megtesz a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

A Tudjukki továbbítja a Szolgáltatónak a Felhasználók személyes és más adatait az ajánlatkérés feldolgozásának és az árajánlatok elkészítésének céljából, a Szolgáltató pedig beleegyezik és szavatolja, hogy a Felhasználók adatait kizárólag az árajánlat elkészítéséhez és/vagy a Felhasználóval kötött üzleti megállapodás céljából használja fel. A Szolgáltató továbbá szavatolja, hogy minden személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel.

A Szolgáltató elfogadja, hogy az adatfeldolgozás célját kizárólag a Tudjukki határozza meg.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukkitől az ajánlatok létrehozása, valamint az elfogadott ajánlatok végrehajtása érdekében kapott felhasználói adatokat megfelelően védi.

Az adatok védelme a következőkre terjed ki:

  • a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ajánlatkérések fogadásához használt e-mail címek és telefonszámok megfelelően, jelszavakkal legyenek védve, és hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne tudjanak hozzáférni;

  • a Szolgáltató megfelelő számítógépes és egyéb védelmet biztosít a kibertámadásokkal szemben a Felhasználó adatainak védelme érdekében;

  • a Szolgáltató nem hagyja őrizetlenül a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, és nem válik meg azoktól anélkül, hogy megsemmisítette volna azokat;

  • a Szolgáltató vállalja, hogy törli a felhasználói adatokat, amint a felhasználói személyes adatok tárolása már nem szükséges árajánlatok elkészítéséhez és/vagy a Felhasználóval történő üzleti megállapodás megkötéséhez;

  • a Szolgáltató vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Tudjukkit bármiféle felhasználói adattörlési igényről;

  • a Szolgáltató vállalja, hogy a Tudjukki kérésére haladéktalanul kiegészíti, továbbítja, törli vagy helyesbíti az adatokat, illetve megszünteti bizonyos Felhasználó vagy Felhasználók adatkezelését.

Adatsértések bejelentése:

  • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot;

  • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató válallja, hogy haladéktalanul értesíti a Tudjukkit;

  • személyes adatok megsértése esetén a Szolgáltató válallja, hogy haladéktalanul értesíti a Felhasználót.

8. A szolgáltatás teljesítésének irányelvei

A Tudjukki a szolgáltatást a megrendelőlap elfogadásától és a Szolgáltató díjfizetésének megérkezésétől számított 3 (három) napon belül indítja el. A szolgáltatás elindítása függhet az érdeklődő Felhasználók számától, mely az ajánlatkérések továbbítását késleltetheti.

9. A Tudjukki jogai

A Tudjukki fenntartja a jogot a szolgáltatás előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására, ideiglenes vagy végleges megszüntetésére.

A Tudjukki fenntartja a jogot, hogy módosítsa az általános szerződési feltételeket. A hatályos feltételeket a Tudjukki a módosítás időpontjával feltüntetve teszi közzé, és erről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót.

A Szolgáltató beleegyezik abba, hogy a Felhasználók az ő vállalkozásáról, szolgáltatásáról vagy termékeiről értékeléseket készíthetnek, és ezeket a Tudjukki megtekintheti és közzéteheti saját szolgáltatása minőségének biztosítása érdekében. A Tudjukki által időnként létrehozott reklámtartalmakat a Szolgáltató semmilyen formában nem használhatja fel, kivéve a Szolgáltató és a Tudjukki között létrejött írásbeli licencszerződés megléte esetén.

A Tudjukki fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felmondja a Szolgáltatóval való együttműködést, különösen ha ezen felhasználási feltételek sérelme, kötelességszegés, a Felhasználók ismételt panasza, a Szolgáltató rossz weboldali hírneve, rossz hitelminősítési besorolás vagy a számlák kifizetésének esedékesség napjáig történő elmaradása ezt indokolttá teszi.

10. Irányadó jog, vitás ügyekben való döntés

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen feltételekre, azok értelmezéseire, valamint az azokkal kapcsolatos kérdésekre a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató és a Tudjukki megállapodnak abban, hogy bármely vita esetén először megpróbálják azt békés úton rendezni, annak eredménytelensége esetén pedig bármelyik fél bírósági eljárást kezdeményezhet.

Budapest, 2022. január 17.


Tudjukki Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 383183
Adószám: 29205675-2-41
Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.
Telefonszám: 06 1 919 9187
E-mail cím: info@tudjukki.hu